Glossar
 
Adada
Alabanda
Alinda
Anemurion
Antiochia in
   Pisidien
Antiphellos (Kaş)
Aphrodisias
Arykanda
Asklepieion von
   Pergamon
Aspendos
Assos
Bodrum
   (Halikarnassos
)
Diokaisareia
Elaiussa Sebaste
Ephesos
Euromos
Herakleia
   am Latmos
Herakleia
  
Salbake
Hierapolis
Kadyanda
Kaunos
Kedreai
Kibyra
Kyaneai
Laodikeia
Letoon
Limyra
Magnesia
   ad Maeandrum
Metropolis
Milet
Milyos
Myra
Nysa
Olympos
Oinoanda
Patara
Pergamon
Perge
Phaselis
Pinara
Priene
Rhodiapolis
Sagalassos
Sardes
Selge
Side
Sidyma
Sillyon
Simena
Stratonikeia
Telmessos    
    (Fethiye)
Termessos
Tlos
Tripolis ad
    Maeandrum
Troja
Xanthos
 
weitere Theater in Vorbereitung